Projektek

Néhány jelentősebb elnyert projekt a szervezet életében:

EFOP-3.3.1-15-2015-01027

Projekt megvalósító: Roma Láng Egyesület
Projekt megvalósítási helyszíne:4286, Bagamér Deák Ferenc utca 84.
Projekt címe: Bagaméri Start Tanoda
Projekt megvalósításának időszaka: 2016.11.01.- 2018.10.31.
Támogatás Összege:30 000 000 Ft
Támogatás Mértéke: Uniós társfinanszírozás 85%
Hazai Társfinanszírozás 15%

A projekt rövid bemutatása
A Bagaméri Tanoda célja a programban részt vevő hátrányos helyzetű – kiemelten roma - tanulók komplex személyiségfejlesztése; iskolai sikerességének javítása, lemorzsolódásuk csökkentése, megelőzése; továbbtanulási mutatóik javítása, életpálya-építése egyéni szükségleteikhez igazodó, helyi sajátosságokat figyelembe vevő innovatív pedagógiai módszerek, eszközök kidolgozásával, alkalmazásával, összhangban a köznevelési feladatokkal.További elvárás és cél, hogy a program megvalósulása során a tantárgyi fejlődésen túl a tanulók általános készség- és képesség szintje növekedjen, személyiségfejlődésük intenzívebbé váljon, öntudatuk, önbizalmuk, identitásuk erősödjön. Szintén célterület a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elérhetővé tétele. Pozitív hatást kívánunk gyakorolni a tanodában folyó pedagógia munka és egyéb módszerek segítségével a bevont gyermekek és fiatalok szüleire, családtagjaira, valamint a köznevelési intézményekben tanuló nem hátrányos helyzetű gyermekekre is.

EFOP-3.3.1-15-2015-01050

Projekt megvalósító: Roma Láng Egyesület
Projekt megvalósítási helyszíne:4285, Álmosd Bocskai u 10.
Projekt címe: Kölcsey Tanoda
Projekt megvalósításának időszaka: 2016.11.01.- 2018.10.31.
Támogatás Összege: 26 037 600 Ft
Támogatás Mértéke: Uniós társfinanszírozás 85%
Hazai Társfinanszírozás 15%

A projekt rövid bemutatása
Kölcsey Tanoda folytatása Az Álmosdon megvalósuló projekt célja, a tanoda programunkban résztvevő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, felső tagozatos gyerekek, köztük nagyszámú roma fiatal iskolai lemorzsolódásának csökkentése, megelőzése, a diákok továbbtanulási mutatóinak javítása személyre szabott, diák-központú komplex oktatási-nevelési program megvalósításán keresztül.Már rövidtávon, (néhány hónapon belül) szeretnénk elérni, hogy a diákok iskolai osztályzatai javuljanak, érezhető módon növekedjen tanulási és általános motivációs szintjük. Elvárásaink, céljaink a diákok tantárgyi fejlődésén túl a diákok általános készség és képesség szintjének javítását, személyiségének fejlesztését és önbizalmuk, öntudatuk, identitásuk erősítését is célozza.

AVOP Leader 3.5.2.-2006-11-0104/6.01.

Roma Közösségi Ház kialakítása: 1,275,000.-Ft támogatással. NEA-TF-13-SZ-0516 Ebben a programban 3 településről 12 középiskolás tanulóval kerültünk kapcsolatba. 4 hónapos volt a projekt. Az ismerkedésen túl mindössze a valós igényeket tudtuk felmérni, mely önálló vállalás volt a vállalt tevékenységeken kívül. Támogatás mértéke: 1 200 000.-Ft támogatás.

LEADER:

Szabadon a szabadban; c projekt 3 200 000 Ft értékben, amely a szabadtéri programjaink eszközszükségletét biztosította. TAMOP -3.3.9.C-12-20120019 Kölcsey Tanoda 29 906 863.-Ft támogatással 25 általános iskolás és 6 roma középiskolás tanuló felzárkóztatása történt 2 éven keresztül. A projekt célja volt: 25 felső tagozatos, helyi általános iskolásnak, és 6 roma, érettségit adó középiskolában tanuló diák kompetencia alapú egyéni fejlesztése. A projekt eredménye és tanulságai: A projekt 2015. 06. 30-ig tartott. Legfontosabb eredménynek a tanulói eredmények után a szervezet kapacitásának növekedését tartjuk. Nőtt a szervezet szakmai tapasztalata, kapcsolati rendszere, mérlege, eszközállománya: bútorok, informatikai eszközök,oktató eszközök, nőtt a szervezet ismertsége.

TAMOP-1.4.1-12/1-2013-0094

Hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása 23 996 465 Ft támogatással. A projekt keretében pályázatíró, ügyfélszolgálati munkatárs, családháló pont vezető munkakör került kialakításra és betöltésre. A munkaköröket 3 roma származású, 25 év alatti pályakezdő bevonásával töltöttük be. A fiatalok munkaviszonya képzéssel és tréningekkel indult, azok sikeres elvégzését követően álltak munkába, s szereztek munkatapasztalatot a munkavállalók. A program 2015. 06. 30.-án ért véget. MVH Parlagfű irtásra 1.651.000.-Ft elnyert támogatásból fűkaszákat, rotációs kapát, permetező gépet, kerti eszközöket, munkásruhát sikerült vásárolnunk. Ehhez a BM 3 közfoglalkoztatottat biztosított, akik feladata többek között a településről kivezető egyik út parlagfű mentesítése volt, a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A program szorosabbá tette az álmosdi önkormányzattal való együttműködésünket. MVH: VW T6 9 személyes Transporter Kisbusz beszerzése 12 650 000.-Ft támogatással. A gépjármű beszerzése 2015.10.24-én történt. A kisbusznak nagy hasznát tudjuk venni az egyéb közösségi programjainkon.
Azáltal, hogy személyszállítással segítjük az álmosdi általános iskolát,(szakmai továbbképzés, konferenciák) bagaméri általános iskolát (szavalóverseny,sportversenyek), Álmosdi Hajdú Se (football mérkőzésekre történő játékosok szállítása) erősödik szakmai kapcsolati rendszerünk .Szervezetünk Álmosdon és 2 Bagaméron is folytatni kívánja az elmúlt években beindított Kölcsey Tanoda projektjét. Bagamér és Álmosd között mindössze 3 km van, ezért a rendezvényeinket mindkét tanodánk támogatása esetén össze tudjuk hangolni a gépjármű segítségével. Jelenleg 2 pályázati programunk áll megvalósítás alatt, és jelen pályázaton kívül, a pályázat benyújtásának időpontjában további 3 másik projekt eredményét várjuk, melyekre pályázatokat nyújtottunk be. Benyújtott, értékelésre váró programok: - EFOP-3.3.1-15 Tanoda programok támogatása – Kölcsey Tanoda folytatása Az Álmosdon megvalósuló projekt célja, a tanoda programunkban résztvevő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, felső tagozatos gyerekek, köztük nagyszámú roma fiatal iskolai lemorzsolódásának csökkentése, megelőzése, a diákok továbbtanulási mutatóinak javítása személyre szabott, diák-központú komplex oktatási-nevelési program megvalósításán keresztül.
Már rövidtávon, (néhány hónapon belül) szeretnénk elérni, hogy a diákok iskolai osztályzatai javuljanak, érezhető módon növekedjen tanulási és általános motivációs szintjük. Elvárásaink, céljaink a diákok tantárgyi fejlődésén túl a diákok általános készség és képesség szintjének javítását, személyiségének fejlesztését és önbizalmuk, öntudatuk, identitásuk erősítését is célozza. - EFOP-3.3.1-15 Tanoda programok támogatása – Bagaméri Star(t) Tanoda Célunk a Bagaméri Tanoda programban részt vevő hátrányos helyzetű – kiemelten roma - tanulók komplex személyiségfejlesztése; iskolai sikerességének javítása, lemorzsolódásuk csökkentése, megelőzése; továbbtanulási mutatóik javítása, életpálya-építése egyéni szükségleteikhez igazodó, helyi sajátosságokat figyelembe vevő innovatív pedagógiai módszerek, eszközök kidolgozásával, alkalmazásával, összhangban a köznevelési feladatokkal.
További elvárás és cél, hogy a program megvalósulása során a tantárgyi fejlődésen túl a tanulók általános készség- és képesség szintje növekedjen, személyiségfejlődésük intenzívebbé váljon, öntudatuk, önbizalmuk, identitásuk erősödjön. Szintén célterület a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés elérhetővé tétele. Pozitív hatást kívánunk gyakorolni a tanodában folyó pedagógia munka és egyéb módszerek segítségével a bevont gyermekek és fiatalok szüleire, családtagjaira, valamint a köznevelési intézményekben tanuló nem hátrányos helyzetű gyermekekre is. - EFOP-1.2.2.-15 – Ifjúsági programok támogatása, A Roma Láng Egyesület Ifjúsági Programja A program az ifjúsági korosztály aktív közreműködésére építve, a közösségi aktivitás előmozdításával, a helyi közösségek és az önkéntesség megerősítésével kíván hozzájárulni a pályázati célok eléréséhez, melyek illeszkednek a helyi fiatalság igényeihez, és a települések vezetésének az ifjúsági korosztály számára biztosítandó fejlesztési elképzeléseihez is.
Elnyert, megvalósítás alatt álló programok: ROM-ISK-15-2015-00078 „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése - Álmosdon és Bagamérban” A projekt keretében az egyesület célja, hogy a roma lányok iskolai lemorzsolódását csökkentse, továbbtanulási esélyeiket növelje, tanulási motivációjukat és a családtagok tanulást szorgalmazó magatartását erősítse, családalapítási életkorukat későbbre halassza, áldozattá válásuk valószínűségét csökkentse. A fenti célokat egy komplex programon keresztül kívánja elérni a szervezet. A program minden eleme közvetve, vagy közvetlenül a fenti célok elérését szolgálja. Támogatás folyósítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatás mértéke: 5 570 612 Ft Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os finanszírozás Megvalósítás időtartama: 2016.05.01. – 2016.09.30. 'HU07-0200-B2-2016' Program neve: Kulturális és természeti örökség Pályázati felhívás megnevezés e: Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése Pályázat beadásának dátuma: 2016.03.26. 17:46:44 Projekt címe magyarul: Hozunk-Viszünk Projekt címe angolul: Bringing – Taking 3 Projekt időtartama: 2016.06.06. - 2017.03.31. A projekt elnevezése (Hozunk-Viszünk) arra utal, hogy a két elsődleges célcsoport, a debreceni egyetem hallgatói illetve az álmosdi és bagaméri roma fiatalok az interkulturális párbeszédet közösen szervezett és megvalósított fejlesztő és szabadidős programokon keresztül valósítják meg. A közös munka eredményei pedig nagy látogatottsággal bíró rendezvényeken jel ennek meg. Célunk a roma közösségek fejlesztése, identitásuk erősítése, mely hozzájárul a kistérség leszakadásának mérsékléséhez, valamint a lakosság életszínvonalának növeléséhez és a társadalmi konfliktusok csökkentéséhez. Ennek érdekében közösségfejlesztő folyamatot indítunk el a településeken, „Példaképek” címmel előadássorozatot valósítunk meg roma és nem roma emberek életútjának bemutatásával. Kutatást indítunk, honlapon tesszük közzé eredményeinket. Kialakításra kerül egy tehetségpont, melynek célja, hogy a helyi fiatalokat minél nagyobb arányban segítsük tehetségük kibontakoztatásában. Megjelenünk a Debreceni Campus Fesztiválon, valamint a Zamat Pálinka és Páros kolbász Fesztiválon, ahol a felállított roma sátorban interaktív formában ismerkedhetnek meg a látogatók a roma kultúrával, művészekkel, hagyományokkal és a helyi tehetségek produkcióival. A Zamat Pálinka és Páros kolbász Fesztivál keretein belül gasztronómiai és kézműves hagyományokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Támogatás mértéke: 29 455 800 Ft Támogatás formája: vissza nem térítendő – 90 %-os intenzitás Támogatás folyósítója: Norvég Civil Alap

Kapcsolat/Elérhetőség

Kövessen minket

© Minden jog fenntartva - 2019 - Romaláng Egyesület

Mobirise